1. مداحی تصویری ذاکر قسمت اول دریافت
  2. مداحی تصویری ذاکر  قسمت دوم دریافت
  3. مداحی تصویری ذاکر  قسمت سوم دریافت                                                                                                                                            ب78  


 

نوشته شده توسط اساتید در شنبه دوم آبان 1388 ساعت 10:10 موضوع مداحی 17سالگی سیدجوادذاکر(تصویری) | لينک ثابت